LOCATION

Admiral F.F. Ushakov State Marine University in Novorossiysk, Krasnodar region, 93, Lenin prospect.